รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ม.ค. 2560 17:31:00
หัวข้อข่าว
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์
FN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน)  CCN  09 ม.ค. 2560  17 ก.พ. 2560
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  CCN-W1  09 ม.ค. 2560  17 ก.พ. 2560
บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)  INOX  09 ม.ค. 2560  17 ก.พ. 2560
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)  NETBAY  09 ม.ค. 2560  17 ก.พ. 2560
บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  TYCN  09 ม.ค. 2560  17 ก.พ. 2560
ขยายช่วงดำเนินการ
บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)  FN  09 ม.ค. 2560  27 ม.ค. 2560
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  ITEL  09 ม.ค. 2560  27 ม.ค. 2560
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  PSTC  09 ม.ค. 2560  27 ม.ค. 2560
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  PSTC-W1  09 ม.ค. 2560  27 ม.ค. 2560
บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)  TSF  09 ม.ค. 2560  27 ม.ค. 2560

ระดับ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -

ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
หลักทรัพย์  ชื่อย่อ  วันเริ่มต้น  วันสิ้นสุด
-  -  -  -
ขยายช่วงดำเนินการ
-  -  -  -


หมายเหตุ
1. Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์
2. ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามสมาชิกใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ (ในทุกประเภทบัญชี)
3. ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามสมาชิกหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน (ซื้อและขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน ค่าขายคืนเป็นวงเงินในวันทำการถัดไป)

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย คือ อัตราหมุนเวียนการซื้อขาย (Turnover ratio) มูลค่าการซื้อขาย และราคาซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน เช่น P/E Ratio
เป็นต้น
____________________________________________________________________________________________________________