รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ม.ค. 2560 17:17:00
หัวข้อข่าว
ประธานกรรมการลาออก
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เลขที่ 003/0160  
  6 มกราคม 2560
เรื่อง  ประธานกรรมการลาออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ 
ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ เนื่องจาก นายไพฑูรย์ โกสียรักษ์วงศ์ ติดภาระกิจอื่น
โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
(นายดนัย อมรพัชระ)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้