รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ม.ค. 2560 18:45:00
หัวข้อข่าว
รายงานการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ทั้งนี้ ตามหนังสือที่ บ./59-796 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้แจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิเป็น 
3.262 บาทต่อหุ้น และอัตราการใช้สิทธิเป็น 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.073 หุ้น
เนื่องจากบริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 385,000,000 หุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้