รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ม.ค. 2560 18:26:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
หลักทรัพย์
INOX
แหล่งข่าว
INOX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล
รายละเอียด                     :
  ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ ของ บริษัท 
โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ
หรือ ผู้ลงทุน ได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน บริษัทฯ ขอชี้แจงดังนี้
บริษัทฯ ไม่มีพัฒนาการใด ๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือไม่มีสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทฯ 
อยู่ระหว่างการพิจารณา และอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน
การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือข้อพิพาทที่สำคัญ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป  
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ
 


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นาย ยอง ฮวาน ฮาน )
                  กรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้