รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ม.ค. 2560 17:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 001/2560
วันที่ 4 มกราคม 2560
เรื่อง  แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
บริษัทฯขอแจ้งการลาออกของกรรมการของบริษัทฯ คือ นายสุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์ 
ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
เนื่องจากมีภารกิจเพิ่มเติมบางประการจึงทำให้ไม่มีเวลาในการบริหารงานในตำแหน่งกรรมการบริหาร
จึงขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่  30 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป
 ขอแสดงความนับถือ
 
      (นายอภิวุฒิ ทองคำ)                 (ดร.สุทัศน์ จันกิ่งทอง)
         กรรมการ                       กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้