รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ม.ค. 2560 12:14:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
TCJ
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว สุพร สุวรรธนะกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง อนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.64% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง อนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 29/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 5.78% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ที.ซี.เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง อนงค์รัตน์ ฉัตรจุฑามาส
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 8.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิทยา จักรเพ็ชร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 10.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________