รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ธ.ค. 2559 17:50:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2560
หลักทรัพย์
ACC
แหล่งข่าว
ACC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ ACC5912/002
วันที่ 29 ธันวาคม 2559


เรื่อง   แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2560

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี 
2560 ของบริษัท ดังนี้      
1.  วันจันทร์  2  มกราคม  วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี
2.  วันอังคาร  3  มกราคม  วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
3.  วันจันทร์  13  กุมภาพันธ์  วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
4.  วันพฤหัสบดี  6  เมษายน  วันจักรี
5.  วันพฤหัสบดี  13  เมษายน  วันสงกรานต์
6.  วันศุกร์  14  เมษายน  วันสงกรานต์
7.  วันจันทร์  17  เมษายน  วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
8.  วันจันทร์  1  พฤษภาคม  วันแรงงาน
9.  วันพุธ  10  พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา
10.  วันจันทร์  10  กรกฎาคม  วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
11.  วันจันทร์  14  สิงหาคม  วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12.  วันจันทร์  23  ตุลาคม  วันปิยมหาราช
13.  วันอังคาร  5  ธันวาคม  วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14.  วันจันทร์  11  ธันวาคม  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

      จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

                 ขอแสดงความนับถือ
                   


                      (นายยุทธนา แต่ปางทอง)
                       กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้