รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ธ.ค. 2559 08:10:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
TMT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สูรย์ ธรสารสมบัติ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 23/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.23% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 44.82% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________