รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ธ.ค. 2559 17:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2560
หลักทรัพย์
NCH
แหล่งข่าว
NCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ NCH067 / 2559

วันที่ 28 ธันวาคม 2559

เรื่อง  แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2560
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2560 ดังนี้
1.  วันจันทร์ที่    2  มกราคม  ชดเชยวันสิ้นปี
2.  วันอังคารที่    3  มกราคม  ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
  3.  วันจันทร์ที่    13  กุมภาพันธ์  ชดเชยวันมาฆบูชา
    4.  วันพฤหัสบดีที่  6  เมษายน  วันจักรี
    5.  วันพฤหัสบดีที่  13  เมษายน  วันสงกรานต์
    6.  วันศุกร์ที่    14  เมษายน  วันสงกรานต์
7.  วันจันทร์ที่      1  พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ
    8.  วันศุกร์ที่    5  พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล
  9.  วันพุธที่     10  พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา
    10. วันจันทร์ที่     10  กรกฎาคม  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
  11. วันจันทร์ที่    14  สิงหาคม  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
  12. วันจันทร์ที่    23  ตุลาคม    วันปิยมหาราช
    13. วันอังคารที่        5  ธันวาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา
                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9
  14. วันจันทร์ที่    11  ธันวาคม  ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



   ขอแสดงความนับถือ
    บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)




 (นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)
   รองกรรมการผู้จัดการ
           ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ






ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2531-5533 , 0-2993-5080-7 ต่อ 401 , 403 , 404
e-mail : ir@ncgroup.co.th
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้