รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ธ.ค. 2559 09:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อศึกษาการแปลงกองอสังหาริมทรัพย์(แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
TLGF
แหล่งข่าว
TLGF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการส่งหนังสือ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 27 ธ.ค. 2559
วันนำส่งหนังสือลงมติ                 : 18 ม.ค. 2560
วันสุดท้ายของการรับหนังสือลงมติคืน           : 21 ก.พ. 2560
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการลงมติ           : 10 ม.ค. 2560
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการลงมติ              : 05 ม.ค. 2560
วาระการลงมติที่สำคัญ                 : 
อนุมัติให้บริษัทจัดการศึกษาแนวทางในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นกองทรัสต์โดยไม่มีการลงท
ุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติม
และให้บริษัทจัดการเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพิจารณาการแปลงสภาพเมื่อการศึกษาแนวทางเสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ                      :
ในครั้งนี้มิใช่การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการแปลงสภาพตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 
50/2556 เรื่อง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
แต่เป็นเพียงการขอมติเพื่อแสดงความประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการศึกษาแนวทางในการแปลงสภาพกองทุนรวมอสั
งหาริมทรัพย์ให้เป็นกองทรัสต์โดยไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินใหม่เพิ่มเติมและเพื่อเรียกประชุมผู้ถือหน่วยลง
ทุนต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้