รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ธ.ค. 2559 18:47:00
หัวข้อข่าว
การแจ้งมติคณะกรรมการเรื่องแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 040/2559
   

     วันที่ 27 ธันวาคม 2559
 

เรื่อง  การแจ้งมติคณะกรรมการเรื่องแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
ที่สำนักงานใหญ่อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 17:00 น 
โดยมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกไป คือ ดร. สรัณยา แสงหิรัญ
ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป


 
ขอแสดงความนับถือ


 
 (นายอภิวุฒิ ทองคำ)      (ดร.สุทัศน์ จันกิ่งทอง)
    กรรมการ        กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้