รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 ธ.ค. 2559 08:31:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
LHK
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย MAWER INVESTMENT MANAGEMENT
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว วาสนา อัครพงศ์พิศักดิ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 21/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -3.53% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________