รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ธ.ค. 2559 08:46:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการ (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ บ/59 - 931

                         วันที่ 23 ธันวาคม 2559

เรื่อง  แจ้งการลาออกของกรรมการ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งการลาออกของ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย 
จากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 255

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                          ขอแสดงความนับถือ
   

                         (นางสิริพร ปิ่นประยงค์)
                           เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้