รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ธ.ค. 2559 19:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 039/2559

          
วันที่ 22 ธันวาคม 2559
เรื่อง  แจ้งกำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดพิเศษเพิ่ม ในวันที่ 3 มกราคม 2560 
เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มวันหยุดชดเชยช่วงเทศกาลปีใหม่เป็น 2 วัน คือ วันที่ 2 และ
วันที่ 3 มกราคม 2560 ส่งผลให้ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศเป็นวันหยุดเพิ่มเติม

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและให้สอดคล้องกับวันหยุดขององค์กรดังกล่าวข้างต้น บริษัท 
เอคิวเอสเตท จำกัด(มหาชน) จึงกำหนดวันที่ 3 มกราคม 2560 เป็นวันหยุดในปี 2559 เพิ่มเติม จำนวน 1 วัน

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป ขอแสดงความนับถือ(อภิวุฒิ ทองคำ)  (ดร.สุทัศน์ จันกิ่งทอง)
   กรรมการ         กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้