รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ธ.ค. 2559 17:13:00
หัวข้อข่าว
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
หลักทรัพย์
NCH
แหล่งข่าว
NCH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ NCH066 / 2559

          วันที่ 22 ธันวาคม 2559

เรื่อง  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 /
  ประเด็นคำถาม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนว่า 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 / ประเด็นคำถาม
และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
โดยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ncgroup.co.th ทั้งนี้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


             
                   ขอแสดงความนับถือ
                 บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 


                   ( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ )
                      รองกรรมการผู้จัดการ
                      ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
โทรศัพท์ 02-993-5080-7 ต่อ 403, 401 และ 404
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้