รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ธ.ค. 2559 13:12:00
หัวข้อข่าว
หน่วยทรัสต์ของ SRIPANWA เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และเพิกถอน SPWPF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT)
ชื่อกองทรัสต์                     : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา 
(SRIPANWA)
ชื่อย่อ                        : SRIPANWA
หมวดอุตสาหกรรม                   : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 23 ธ.ค. 2559
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 279,064,000
ราคา Par (บาทต่อหน่วย)                : 11.3121
ลักษณะโครงการ (โดยย่อ)               : ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์
และระบบสาธารณูปโภคของโครงการโรงแรมศรีพันวา ประกอบด้วย ที่ดิน 27 ไร่ อาคารบ้านพักแบบวิลล่า 39 หลัง
อาคารโรงแรม 30 ห้อง เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 7 ห้อง และอาคารส่วนกลางที่ใช้ในโครงการโรงแรมศรีพันวา
ผู้จัดการกองทรัสต์                  : บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ทรัสตี                       : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
______________________________________________________________________

การเพิกถอนหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเพิกถอนหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWPF)
วันที่เพิกถอน                     : 23 ธ.ค. 2559
เหตุผล                       :
 - แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็น ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
หมายเหตุ                      :
ตามที่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
(SPWPF) มีมติอนุมัติแผนการแปลงสภาพ SPWPF เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
(SRIPANWA) และอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินของโรงแรมศรีพันวาเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการเลิกกอง SPWPF
ซึ่งเป็นผลให้ SPWPF สิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับ SRIPANWA
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทน
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (1) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งให้เพิกถอนหน่วยลงทุนของ SPWPF จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และให้รับหน่วยทรัสต์ของ SRIPANWA ซึ่งเกิดจากการแปลงสภาพ SPWPF เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป โดยจัดอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

อนึ่ง เพื่อให้หน่วยทรัสต์ของ SRIPANWA สามารถซื้อขายได้ตามสภาพความเป็นจริง 
ตลาดหลักทรัพย์จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 29(3) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555
กำหนดให้ราคาซื้อขายหน่วยทรัสต์ของ SRIPANWA ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ไม่มีราคาสูงสุดและต่ำสุด

หมายเหตุ : 1. หน่วยทรัสต์ 279,064,000 หน่วย ประกอบด้วย
  -การสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์ของ SRIPANWA เพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม SPWPF ในอัตรา 
1 ต่อ 1 จำนวน 200,183,000 หน่วย
  -การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปแบบเฉพาะเจาะจง (Preferential Public Offering) 
เพื่อลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม จำนวน 78,881,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 10.80 บาทต่อหน่วย

       2. ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ SRIPANWA จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________