รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ธ.ค. 2559 08:11:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: AU เริ่มซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
AU
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (AU)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : AU
ตลาดรอง                      : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 23 ธ.ค. 2559
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 23 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 725,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 725,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.10
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 72,500,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 165,000,000
ราคา IPO (บาท)                   : 4.50
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายขนมหวาน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ธุรกิจร้านขนมหวาน 
ภายใต้ชื่อ "ร้านอาฟเตอร์ ยู" และ "ร้านเมโกริ" และ (2) ธุรกิจบริการจัดงานนอกสถานที่และการรับจ้างผลิต
หมายเหตุ                      :
- เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป 165,000,000 หุ้น แบ่งเป็น
 ก) กรรมการของบริษัท 1,500,000 หุ้น
 ข) ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท 2,000,000 หุ้น
 ค) นายธีรพงศ์ จันศิริ และนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ ซึ่งเป็นผู้ให้กู้ของบริษัท รายละ 11,605,800 หุ้น 
รวม 23,211,600 หุ้น
 ง) ประชาชน 138,288,400 หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการเสนอขายตามข้อ ก) และ ข)
- วันที่เสนอขายต่อประชาชน : วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559

(ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ AU จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File)
______________________________________________________________________