รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2559 17:36:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวบริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด เข้าซื้อหุ้น ACC ที่ราคา 1.20 บาท
หลักทรัพย์
ACC
แหล่งข่าว
ACC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวบริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด เข้าซื้อหุ้น 
ACC ที่ราคา 1.20 บาท
รายละเอียด                     :
เลขที่ ACC5912/001
วันที่ 21 ธันวาคม 2559


เรื่อง   ชี้แจงข่าวบริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด เข้าซื้อหุ้น บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ACC) ที่ราคา 1.20 บาท

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งมายัง บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ชี้แจงข่าวที่ปรากฎใน "ข่าวหุ้นออนไลน์" วันที่ 21 ธันวาคม
2559 ว่า บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด เข้าซื้อหุ้น บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) (ACC) ที่ราคา 1.20 บาท นั้น บริษัทฯ ขอปฎิเสธข่าวดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

      จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

                 ขอแสดงความนับถือ
                   


                      (นายยุทธนา แต่ปางทอง)
                       กรรมการผู้จัดการ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายยุทธนา แต่ปางทอง )
                  กรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้