รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2559 13:53:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 21 ธ.ค. 2559

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 385,000,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 3.34 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 2.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 13 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 347,414,483
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 37,585,517

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 385,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 347,414,483
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 37,585,517
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 694,828,966.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 740,950.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : - ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ รายละ 150 บาท จำนวน 3,273
 ราย =   490,950.00 บาท
- ค่าจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ = 250,000.00 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 694,088,016.00
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                  :
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทใ
นครั้งนี้ บริษัทจะนำไปดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งถัดๆ ไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายกัมพล ติยะรัตน์
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายอนุกูล อุบลนุช
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้