รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2559 13:21:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             ตามที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ("กองทุน") 
ได้ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงกับบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ("ทริปเปิลที")
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โดยทริปเปิลทีจะโอนทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในปัจจุบันจำนวน 800,500
คอร์กิโลเมตร ณ วันทำการซื้อขายเสร็จสิ้น ซึ่งกองทุนได้รับมอบทรัพย์สินครบถ้วนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2558 นอกจากนี้ ทริปเปิลทีในฐานะคู่สัญญามีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคต
จำนวนประมาณ 180,000 คอร์กิโลเมตรให้แก่กองทุนภายในระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ทำการซื้อขายเสร็จสิ้น
โดยทริปเปิลทีจะทยอยส่งมอบให้กองทุนเดือนละไม่น้อยกว่า 7,500 คอร์กิโลเมตร

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน 
ขอรายงานความคืบหน้าของการส่งมอบทรัพย์สินในอนาคตดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการก
ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน.1/2554 โดย ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2559
ทริปเปิลทีได้ทำการส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงในอนาคตครบทั้ง 180,000
คอร์กิโลเมตรให้แก่กองทุนเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้