รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ธ.ค. 2559 18:25:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
APURE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิจิตร เตชะเกษม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.54% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 24.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.82% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 22.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สหยูเนี่ยน(listed)
โดย บริษัท ยูเนี่ยนแอสเซท โฮลดิ้งส์ จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา และเริ่มต้น concert party เมื่อวันที่ 19/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0017% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 45.638% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 59.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.31% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง จารุทรรศ เลิศรุ่งเรือง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16/12/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.923% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 17.383% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________