รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ธ.ค. 2559 17:10:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "WHABT"
หลักทรัพย์
WHABT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "WHABT"
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHABT)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.8352
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.8122
วันที่มีผล                      : 22 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________