รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ธ.ค. 2559 07:08:00
หัวข้อข่าว
การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (TFD-W4)
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 16 ธ.ค. 2559
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TFD-W4
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2559
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 3.262
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.073
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ ตามหนังสือที่ บ./59-796 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้แจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิ 
และอัตราการใช้สิทธิใหม่ เนื่องจากบริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 385,000,000
หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้