รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ธ.ค. 2559 17:07:00
หัวข้อข่าว
การลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด
หลักทรัพย์
AUCT
แหล่งข่าว
AUCT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ สก. 333/2559  15 ธันวาคม 2559
เรื่อง  การลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทร่วมทุนกับ บริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) โดยการจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ ใช้ชื่อว่า บริษัท
แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด ซึ่งต่อมาได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด
เพื่อเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายชื่อผู้ร่วมทุนตามที่เคยแจ้งไว้แล้ว
ดังนี้:
(1)  บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)  ถือหุ้นร้อยละ 50.998  
(2)  บริษัท ทีเอสเอฟ เอนเนอร์จี จำกัด  ถือหุ้นร้อยละ 24  
(3)  บริษัท เพิร์ล แอนด์ ดีน มีเดีย เซอร์วิส จำกัด  ถือหุ้นร้อยละ 15  
(4)  บริษัท อรรถจักร จำกัด  ถือหุ้นร้อยละ  5  
(5)  นายบพิธ ธุระชน  ถือหุ้นร้อยละ  5  
(6)  นางสาวพูนศิลป์ แก้วจำนงค์  ถือหุ้นร้อยละ  0.001  
(7)  นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา  ถือหุ้นร้อยละ  0.001  
บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ผู้ร่วมทุนดังกล่าว 
ได้มีการลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด เรียบร้อยแล้ว
โดยคาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท แอคชั่น แอนด์ ออคชั่น จำกัด ให้เสร็จสิ้นได้ ภายในวันที่
31 มกราคม 2560
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)


(นายเทพทัย ศิลา)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้