รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ธ.ค. 2559 17:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนฯ (JASIF) ครั้งที่ 2
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ("กองทุน")
ได้ดำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนจำนวน 224.95 ล้านบาท โดยลดมูลค่าหน่วยลงทุน 0.0409
บาทต่อหน่วยลงทุน คงเหลือเงินทุนจดทะเบียน 54,314.15 ล้านบาท และมีมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุน 9.8753
บาท โดยได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
และได้จ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นั้น
  
     
บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการได้ยื่นขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำก
ับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน") เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
และสำนักงานได้รับทราบการลดเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ตามหนังสือของสำนักงานเลขที่ จค.548/2559 เรื่อง
การลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ครั้งที่ 2

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้