รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ธ.ค. 2559 08:15:00
หัวข้อข่าว
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2016/0698

            15 ธันวาคม 2559

เรื่อง   โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
(ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   ตามที่ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ร่วมกับ บริษัท 
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในนามของ
"กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์" ได้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนเพื่อประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
(ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
ต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ("รฟม.") เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมานั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า รฟม. ได้มีหนังสือเลขที่ รฟม.044/3227 และ หนังสือเลขที่ รฟม. 044/3228 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 แจ้งว่า กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองดังกล่าว
ทั้งนี้ กิจการร่วมค้า บีเอสอาร์ จะเข้าร่วมประชุมเพื่อเจรจาต่อรอง
ตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ต่อไป

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป
          

    
              ขอแสดงความนับถือ
              (นายภาคภูมิ ศรีชำนิ)
           กรรมการผู้จัดการ


สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 212, 274
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้