รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ธ.ค. 2559 17:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
หลักทรัพย์
AUCT
แหล่งข่าว
AUCT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ทะเบียนเลขที่ 0107555000341

ที่สก. 328/2559
  13 ธันวาคม 2559
เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 
ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปภาดา อมรมนัส ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนางสาวฐรดา คูประสิทธิ์
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)


(นายเทพทัย ศิลา)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้