รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ธ.ค. 2559 08:46:00
หัวข้อข่าว
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ WHART เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ WHART เริ่มซื้อขายวันที่ 15 
ธันวาคม 2559
ทุนเดิมของกองทรัสต์ (บาท)               : 6,374,065,610.91
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 661,670,000
จำนวนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน (หน่วย)             : 310,472,000
ทุนใหม่ของกองทรัสต์ (บาท)               : 9,158,063,711.00
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 972,142,000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม จำนวน 178,733,913 หน่วย
(กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนวันที่ 8
พฤศจิกายน 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2559)
อัตรา (หน่วยทรัสต์เดิม :หน่วยทรัสต์ใหม่)         : 2.368 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หน่วย)                : 10.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 22 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 28 พ.ย. 2559
จัดสรรรให้                     : ประชาชนทั่วไป 131,738,087 หน่วย
ราคาเสนอขาย (บาท/หน่วย)              : 10.00
วันเสนอขาย                     : วันที่ 29 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 01 ธ.ค. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 ธ.ค. 2559
หมายเหตุ                      :
-มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.4205 บาท
-เพิ่มทุนจาก 661,670,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 9.6333 บาทต่อหน่วย เป็น 972,142,000 หน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้ 9.4205 บาทต่อหน่วย
______________________________________________________________________