รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ธ.ค. 2559 07:42:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ UREKA เริ่มซื้อขายวันที่ 15 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
UREKA
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (UREKA)
ทุนเดิม (บาท)                    : 106,260,761.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 425,043,047
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 34,540,501
ทุนใหม่ (บาท)                    : 114,895,887.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 459,583,548
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (UREKA-W1) จำนวน 
34,540,501 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 34,540,501 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.50
วันใช้สิทธิ                      : 30 พ.ย. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 15 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________