รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ธ.ค. 2559 18:57:00
หัวข้อข่าว
ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ดังนี้
1.  วันจันทร์  2  มกราคม  ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
2.  วันอังคาร  3  มกราคม  วันหยุดพิเศษ
3.  วันจันทร์  13  กุมภาพันธ์  ชดเชยวันมาฆบูชา
4.  วันพฤหัสบดี  6  เมษายน  วันจักรี
5.  วันพฤหัสบดี  13  เมษายน  วันสงกรานต์
6.  วันศุกร์  14  เมษายน  วันสงกรานต์
7.  วันจันทร์  1  พฤษภาคม  วันแรงงานแห่งชาติ
8.  วันศุกร์  5  พฤษภาคม  วันฉัตรมงคล
9.  วันพุธ  10  พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา
10.  วันจันทร์  10  กรกฎาคม  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
11.  วันจันทร์  14  สิงหาคม  ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12.  วันจันทร์  23  ตุลาคม  วันปิยมหาราช
13.  วันอังคาร  5  ธันวาคม  วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14.  วันจันทร์  11  ธันวาคม  ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้