รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ธ.ค. 2559 17:15:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2016/0697

            13 ธันวาคม 2559

เรื่อง   ชี้แจงผลการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ในนามของ "กิจการร่วมค้า
ซีเคเอสที" เพื่อยื่นเสนอประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถึง มีนบุรี
(สุวินทวงศ์) สัญญาที่ 1 ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถึง รามคำแหง 12 และสัญญาที่ 2 ช่วงราคำแหง 12
ถึง หัวหมาก ต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อนึ่ง กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที เป็นผู้เสนอราคาในวงเงินต่ำสุดในสัญญา 1 เท่ากับ 20,698 ล้านบาท และ 
สัญญาที่ 2 เท่ากับ 21,572 ล้านบาท ทั้งนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
อยู่ในระหว่างพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆ ต่อไป

บริษัทฯ จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดทราบและโปรดเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนและประชาชนต่อไป
          

    
              ขอแสดงความนับถือ
             (นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล)
             เลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ : 0 2610 4900 ต่อ 212, 274
โทรสาร :  0 2259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้