รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ธ.ค. 2559 09:40:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ HTECH เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ธันวาคม 2559 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
HTECH
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) (HTECH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 260,804,340.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 260,804,340
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 39,196,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 300,000,340.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 300,000,340
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้ (แก้ไข)                  : บุคคลเฉพาะเจาะจง 14 ราย รวมจำนวน 39,196,000 หุ้น 
ได้แก่
1. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,846,000 หุ้น
2. นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 8,000,000 หุ้น
3. นายสุพรรณ อัครพันธ์ 1,000,000 หุ้น
4. นายรัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา 3,500,000 หุ้น
5. นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม 2,500,000 หุ้น
6. นายประวิทย์ กอบกุลสุวรรณ 2,000,000 หุ้น
7. นางสาวภัทรียา ศรีอุดม 1,000,000 หุ้น
8. นายพิชิต ชินวิทยากุล 5,000,000 หุ้น
9. นายภากร กันทาธรรม 1,250,000 หุ้น
10. นายรณชัย วิริยะทวีกุล 1,000,000 หุ้น
11. นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล 1,000,000 หุ้น
12. นางสาวสรัลชนา วิริยะทวีกุล 1,000,000 หุ้น
13. นางพงา วรรธนะกุล 1,000,000 หุ้น
14. นายพิสิฐ เหตระกูล 1,100,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 4.20
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 02 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 07 ธ.ค. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 14 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________