รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ธ.ค. 2559 19:45:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 08 ธ.ค. 2559

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            


หลักทรัพย์อื่นๆ                   
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)           : 279,424,800
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : WHART
ชื่อหลักทรัพย์                    : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.00
วันที่จัดสรรหลักทรัพย์                : วันที่ 22 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 28 พ.ย. 2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)         : 178,733,913
จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ (หน่วย)            : 100,690,887
การดำเนินการกรณีมีหลักทรัพย์คงเหลือ           : 
นำไปจัดสรรให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่จองซื้อหน่วยทรัสต์เกินสิทธิและนำไปเสนอขายรวมกับส่วนที่เสนอขายต่
อผู้ลงทุนอื่น (บุคคลในวงจำกัดที่เป็นผู้จองซื้อพิเศษ (Private Placement) และ/หรือ
เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามลำดับ

ประชาชนทั่วไป                   
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (หน่วย)           : 131,738,087
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : WHART
ชื่อหลักทรัพย์                    : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 10.00
วันที่จัดสรรหลักทรัพย์                : วันที่ 29 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 01 ธ.ค. 2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)         : 131,738,087
จำนวนหลักทรัพย์คงเหลือ (หน่วย)            : 0
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายปิยะพงศ์ พินธุประภา
ตำแหน่ง                       : กรรมการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้