รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 ธ.ค. 2559 13:08:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
HTECH
แหล่งข่าว
HTECH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 08 ธ.ค. 2559

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 9,846,000
นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์
  8,000,000
นายสุพรรณ อัครพันธ์
  1,000,000
นายรัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา
  3,500,000
นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม
  2,500,000
นายประวิทย์ กอบกุลสุวรรณ
  2,000,000
น.ส.ภัทรียา ศรีอุดม
  1,000,000
นายพิชิต ชินวิทยากุล
  5,000,000
นายภากร กันทาธรรม
  1,250,000
นายรณชัย วิริยะทวีกุล
  1,000,000
นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล
  1,000,000
น.ส.สรัลชนา วิริยะทวีกุล
  1,000,000
นางพงา วรรธนะกุล
  1,000,000
นายพิสิฐ เหตระกูล
  1,100,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 39,196,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 4.20
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 02 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 07 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 39,196,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 39,196,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 39,196,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 164,623,200.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 4,115,580.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 160,507,620.00
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายพีท ริมชลา
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายนรวีร ช้างหลำ
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้