รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2559 08:35:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PLANB เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ PLANB เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ธันวาคม 
2559
ชื่อบริษัท                      : บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) (PLANB)
ทุนเดิม (บาท)                    : 350,739,981.30
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,507,399,813
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 8,730,669
ทุนใหม่ (บาท)                    : 351,613,048.20
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,516,130,482
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรให้                     : กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทย่อยตามโครงการ ESOP จำนวน 8,730,669 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)               : 4.51
วันเสนอขาย                     : วันที่ 28 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 08 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________