รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2559 07:40:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ DCORP เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
DV8
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (DCORP)
ทุนเดิม (บาท)                    : 547,260,842.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 547,260,842
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,489,054
ทุนใหม่ (บาท)                    : 549,749,896.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 549,749,896
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (DCORP-W1) จำนวน 
1,553,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,489,054 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.60274
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.871
วันใช้สิทธิ                      : 25 พ.ย. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 08 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________