รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2559 17:04:00
หัวข้อข่าว
กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SUSCO-W1 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนธันวาคม 2559) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 ธ.ค. 2559
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SUSCO-W1
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 29 ธ.ค. 2559
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 4.00
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
หมายเหตุ                      :
ชำระเงินตามจำนวนที่ใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้ :
   (ก)  โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝาก
       ชื่อบัญชี "บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
       เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ"
       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสดิ์
       บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 086-3-02147-3
       ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงินดังกล่าว ผู้จองซื้อต้องเป็นผู้รับ
       ภาระค่าใช้จ่ายนั้น
   (ข)  ชำระโดยเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร
       ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพฯ ภายใน 1
       วันทําการนับจากวันที่แจ้งความจำนงในการใช้
       สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม 2559
       โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ "บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
       เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ"
   และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ 
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้วยตัวบรรจงด้านหลังเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
หลักฐานใบนำฝาก/โอนเงิน และ
โปรดส่งเอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิถึงบุคคลและสถานที่ที่กำหนดในข้อ 5 ภายในเวลา 15.30
 น.ของวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ด้วย
อนึ่ง การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้