รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2559 12:42:00
หัวข้อข่าว
กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SUSCO-W1 ครั้งที่ 1 (รอบเดือนธันวาคม 2559)
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชำระเงินตามจำนวนที่ใช้สิทธิตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้น
   สามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้ :
   (ก)  โอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝาก
       ชื่อบัญชี "บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิใบสำคัญ
       แสดงสิทธิ" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขสวัสดิ์ บัญชี
       กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 086-3-02147-3 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน
       ดังกล่าว ผู้จองซื้อต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายนั้น
   (ข) ชำระโดยเช็ค ดร๊าฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถ
       เรียกเก็บเงินได้ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพฯ ภายใน 1 วันทําการนับจากวันที่
       แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ซึ่งจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 27
       ธันวาคม 2559 โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ "บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เพื่อ
       การจองซื้อและใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ"
   และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ 
และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้วยตัวบรรจงด้านหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
หลักฐานใบนำฝาก/โอนเงิน
และโปรดส่งเอกสารและหลักฐานในการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิถึงบุคคลและสถานที่ที่กำหนดในข้อ 5 ภายในเวลา
15.30 น.ของวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ด้วย
อนึ่ง การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้ว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้