รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ธ.ค. 2559 08:59:00
หัวข้อข่าว
การจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลในวงจำกัด การกำหนดราคาเสนอขาย การกำหนดวันจองซื้อ
หลักทรัพย์
HTECH
แหล่งข่าว
HTECH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ (แก้ไข)              : 01 ธ.ค. 2559
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (แก้ไข)        :
บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,846,000 หุ้น
นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์  8,000,000 หุ้น
นายสุพรรณ อัครพันธ์  1,000,000 หุ้น
นายรัชต์ชยุตม์ จีระพรประภา   3,500,000 หุ้น
นายยรรยง พันธุ์วงศ์กล่อม  2,500,000 หุ้น
นายประวิทย์ กอบกุลสุวรรณ    2,000,000 หุ้น
น.ส.ภัทรียา ศรีอุดม  1,000,000 หุ้น
นายพิชิต ชินวิทยากุล  5,000,000 หุ้น
นายภากร กันทาธรรม  1,250,000 หุ้น
นายรณชัย วิริยะทวีกุล   1,000,000 หุ้น
นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล      1,000,000 หุ้น
น.ส.สรัลชนา วิริยะทวีกุล   1,000,000 หุ้น
คุณพงา วรรธนะกุล  1,000,000 หุ้น
คุณพิสิฐ เหตระกูล  1,100,000 หุ้น
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 39,196,000
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)           : 4.20
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)           : วันที่ 02 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 07 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 39,196,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 39,196,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้