รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ธ.ค. 2559 17:03:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
JCK
แหล่งข่าว
JCK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ บ./59 - 832
  1 ธันวาคม 2559

เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บนเว็บไซต์บริษัท

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 10/2559 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) จำนวนไม่เกิน 385,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3.34
หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท

โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต้องเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อป
รากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
กำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2559 และ 19
ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
(สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท http://www.tfd-factory.com)

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 
กรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ("ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน") ชั้น 15
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2695-5043,
0-2695-5036 (คุณอโณทัย ศฤงคารกุลกิจ / คุณรวิวรรณ ทองสิงห์)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ( นางสิริพร ปิ่นประยงค์ )
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้