รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ธ.ค. 2559 08:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/012/59

วันที่ 1 ธันวาคม 2559


เรื่อง  แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อย

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
บริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ
มีอำนาจควบคุมได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการชำระบัญชี
ทั้งนี้ เป็นผลมาจากโครงการปรับเปลี่ยนสถานีบริการน้ำมันที่ดำเนินการโดยบริษัท ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จำกัด
มาให้ตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการ ตามที่บริษัทฯ ได้เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
.......................................................................
(นายนีล เอ แฮนเซ็น)
กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้