รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ธ.ค. 2559 08:40:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SKR เริ่มซื้อขายวันที่ 2 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์
SKR
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR)
ทุนเดิม (บาท)                    : 780,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 120,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 31,009,415
ทุนใหม่ (บาท)                    : 981,561,197.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 151,009,415
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 6.50000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 6,000,000 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 20 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 25.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 14 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 18 พ.ย. 2559
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท ศิครินทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง 
จำกัด จำนวน 25,009,415 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 59.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 15 พ.ย. 2559
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 02 ธ.ค. 2559
______________________________________________________________________