รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2559 12:36:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
PLANB
แหล่งข่าว
PLANB
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 30 พ.ย. 2559

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 13,333,331
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 4.51
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 28 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 29 พ.ย. 2559
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 8,730,669
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 4,602,662

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 13,333,331
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 8,730,669
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 4,602,662
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 39,375,317.19
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 39,375,317.19
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
กรรมการผู้จัดการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้