รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2559 08:33:00
หัวข้อข่าว
การเปิดเผยเงินกู้ยืมระหว่างกัน
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/011/59

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559


เรื่อง  การเปิดเผยเงินกู้ยืมระหว่างกัน

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งว่า ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 
บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติมที่บริษัทได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแบบหมุนเวียน และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบกำหนด

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ExxonMobil Development Finance Company) 1,500 
ล้านบาทเป็นเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท ชำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดงวดละ 3
เดือนและชำระคืนหนี้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในธันวาคม 2562
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR)


จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
.......................................................................
(นาย นีล เอ. แฮนเซ็น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้