รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ย. 2559 21:59:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้่งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ลาออก
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/010/59

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559


เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระที่ลาออก

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายสมชาย พูลสวัสดิ์
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯแทนนายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการอิสระที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
.......................................................................
(นางอังสนา พิเรนทร)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้