รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 พ.ย. 2559 18:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลดทุนชำระแล้ว ครั้งที่ 1 ในรอบปี 2559 การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560
หลักทรัพย์
GVREIT
แหล่งข่าว
GVREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุนของกองทุน                  

เรื่อง                        : การลดทุนเงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 28 พ.ย. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)           : 0.125
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน       : 10.00
่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว       : 9.875
ย)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิในการรับเ       : 13 ธ.ค. 2559
งินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุน(Record date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุ       : 14 ธ.ค. 2559
นตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 08 ธ.ค. 2559
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่       : 27 ธ.ค. 2559
วยลงทุน
หมายเหตุ                      :
- การจ่ายเงินลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ฯ ในอัตรา 0.1182 
บาทต่อหน่วยทรัสต์เป็นการจ่ายลดทุนจากที่กองทรัสต์มีรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินมูล
ค่าทรัพย์สิน และเป็นการจ่ายคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทรัสต์มีรายการค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทรัสต์
ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง โดยคำนวณสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
- การจ่ายเงินลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ฯ อัตรา 0.0068 บาทต่อหน่วยทรัสต์ 
เพื่อให้การจ่ายประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งได้กำหนดอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบ(90) ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว
แต่ต้องไม่เกินกว่าผลรวมของกำไรสุทธิของรอบปีบัญชีที่จ่ายปันผลและกำไรสะสมที่มีอยู่
โดยการจ่ายเงินลดทุนจากเหตุดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติผ่อนผันของสำนักงาน ก.ล.ต.
ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์จะแจ้งต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ให้ทราบต่อไป
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 28 พ.ย. 2559
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 13 ธ.ค. 2559
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 14 ธ.ค. 2559
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 08 ธ.ค. 2559
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.0933
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 27 ธ.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 28 พ.ย. 2559
วันประชุม                      : 25 ม.ค. 2560
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 13 ธ.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 14 ธ.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 ธ.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559
วาระที่ 2 รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559
วาระที่ 3 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ 
ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้