รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ย. 2559 13:07:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
หลักทรัพย์
SKR
แหล่งข่าว
SKR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 18 พ.ย. 2559

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : บริษัท ศิครินทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 25,009,415
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 25,009,415
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 59.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 15 พ.ย. 2559 ถึงวันที่ 15 พ.ย. 2559
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 25,009,415
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 25,009,415
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 25,009,415
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 1,475,555,485.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 1,475,555,485.00
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายสุริยันต์ โคจรโรจน์
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้