รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ย. 2559 07:59:00
หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
หลักทรัพย์
SSC
แหล่งข่าว
SSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
     สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย (F45-3)           
          บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

                   (หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม                    
                   ประจำปี
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              30 กันยายน
       ปี               2559     2558
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         (88,740)  (304,871)
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          (0.33)    (1.15)
   ต่อหุ้น (บาท)      


งบการเงินเฉพาะกิจการ                
                   ประจำปี
                   ตรวจสอบ
    สิ้นสุดวันที่              30 กันยายน
       ปี               2559     2558
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ         (91,221)  (400,413)
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิ          (0.34)    (1.51)
   ต่อหุ้น (บาท)      

ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน         
   ไม่มีเงื่อนไข

หมายเหตุ                      
   บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ส่งผลให้งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ครอบคลุมระยะเวลาเก้าเดือนเท่านั้น
ขณะที่ข้อมูลเปรียบเทียบเป็นข้อมูลสำหรับระยะเวลาสิบสองเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งทำให้ข้อมูลที่นำเสนอใน
รอบระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ 
ดังนั้นบริษัทได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35
ในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว

   โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุประกอบ
 งบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้นฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.
 เรียบร้อยแล้ว"             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายสมชาย บุลสุข )
                  ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้