รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ย. 2559 08:34:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ NMG NBC และ NINE
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ NMG NBC และ NINE

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) 
เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี้ ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 15
พฤศจิกายน 2559 กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
พร้อมกับการขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
จนกว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงิน
ดังกล่าว ได้แก่
  1. บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)
  2. บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NBC)
  3. บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)
  (รายละเอียดปรากฏตามข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559)

บัดนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. 
ว่าประเด็นที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ของ NMG NBC และ
NINE เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์นั้น สำนักงาน ก.ล.ต.
ไม่พบว่าผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเนื่องจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร
หรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีแต่อย่างใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่ขึ้นเครื่องหมาย NP
หลักทรัพย์ของ NMG NBC และ NINE ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
______________________________________________________________________