รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ย. 2559 17:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 20 ตุลาคม 2559
หลักทรัพย์
QHPF
แหล่งข่าว
QHPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 ตุลาคม
2559 ดังนี้

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  คิดเป็น %
1  บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   204,512,000  25.66
2  กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 4   77,821,800  9.76
3  บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   29,249,000  3.67
4  GIC PRIVATE LIMITED   29,249,000  3.67
5  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์   27,323,900  3.43
6  กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส   21,258,200  2.67
7  BANK J.SAFRA SARASIN LTD,SINGAPORE BRANCH  14,330,000  1.80
8  บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด 4  14,123,700  1.77
9  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  11,870,000  1.49
10  คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์  10,500,000  1.32

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้